در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا HP Procurve Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HP Procurve Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HP Procurve Networking را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند HP Procurve Networking را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند HP Procurve Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب