در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Hibernate را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Hibernate را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hibernate را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Hibernate را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Hibernate را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب