محمد امین آذرخشی

محمد امین آذرخشی

Junior Java developer

۰ارتباط ۲۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۴۰۰ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان استعداد های درخشان شهید سلطانی سه کرج
پروژه‌ها
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
بوت کمپ برنامه نویسی شریف
Java SE لایتک شریف
توضیحات