در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ICD را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ICD را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ICD را بصورت مبتدی و حدود ۷۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ICD را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ICD را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب