در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IELTS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IELTS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IELTS را بصورت مبتدی و حدود ۸۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IELTS را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IELTS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب