در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IP PBX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IP PBX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP PBX را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IP PBX را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند IP PBX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب