در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IR را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IR را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب