در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ISIS Draw را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ISIS Draw را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ISIS Draw را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ISIS Draw را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ISIS Draw را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب