در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا IT Project & Program Management را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که IT Project & Program Management را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IT Project & Program Management را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IT Project & Program Management را بصورت متوسط و حدود ۷۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند IT Project & Program Management را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب