در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Identifying New Opportunities را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Identifying New Opportunities را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Identifying New Opportunities را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Identifying New Opportunities را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Identifying New Opportunities را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب