بنفشه اکبری

بنفشه اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

۱۱۸ارتباط ۱۱مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
مدیر
آموزشگاه رانندگی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر
آموزشگاه رانندگی
۱۳۸۹ اکنون
نماینده
بیمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات