در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا International Trade را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که International Trade را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند International Trade را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند International Trade را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند International Trade را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب