در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Internet Troubleshooting را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Internet Troubleshooting را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Internet Troubleshooting را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Internet Troubleshooting را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Internet Troubleshooting را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب