در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ionic Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ionic Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ionic Framework را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ionic Framework را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ionic Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب