در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا JDBC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که JDBC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند JDBC را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند JDBC را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند JDBC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب