در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا JIRA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که JIRA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند JIRA را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند JIRA را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند JIRA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب