در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Java Certified Programmer را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Java Certified Programmer را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Certified Programmer را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Java Certified Programmer را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Java Certified Programmer را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب