حامد امیری

حامد امیری

کارشناسی IT امنیت اطلاعات

۹ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مدیر امنیتی
+Cyber Tech Dev
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای تهران
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارشناسی MBA فناوری اطلاعات
Certified Ethical Hacker-CEH
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مدیر امنیتی
+Cyber Tech Dev
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات