در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Kerio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Kerio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب