در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Kerio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Kerio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت مبتدی و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Kerio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب