در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا LS-DYNA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که LS-DYNA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند LS-DYNA را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند LS-DYNA را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند LS-DYNA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب