احمد محمودی

احمد محمودی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۲۰ارتباط ۷مهارت
کرمان | شهر بابک
نقشه بردار
شرکت بابک مس ایرانیان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۱۳۹۰ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICC
موسسه بامداد دانش
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نقشه بردار
شرکت بابک مس ایرانیان
مهارت ها
| ۱۴نفر
علی آقایاریامین فاضلیKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخی
| ۱۴نفر
علی آقایاریامین فاضلیKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخی
| ۱۴نفر
علی آقایاریامین فاضلیKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخی
| ۱۴نفر
علی آقایاریامین فاضلیKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخی
| ۱۳نفر
علی آقایاریامین فاضلیKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخی
| ۱۳نفر
علی آقایاریKeyhane
keyhane Kermaniمحمد حسن پوراسماعیل مهری قهفرخیمهسا ابوالفضلی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات