در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Linux Network Administration را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Linux Network Administration را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Linux Network Administration را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Linux Network Administration را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Linux Network Administration را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب