محمد حسن زاده

محمد حسن زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱۱مهارت
البرز | مهرشهر
کارشنای ارشد نرم افزار های بانکی
گرایش تازه کیش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشنای ارشد نرم افزار های بانکی
گرایش تازه کیش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس تحقیق و توسعه
گروه راهبرد بیان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر فنی
شهبال داده پرداز البرز
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
پشتیبان فنی
بازرگانی آرش
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کارشناس نرم افزار
سارینا سیستم شریف
تولید نرم افزار ترکر خودرو های خسارت سیار بیمه ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات