در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MDF را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MDF را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MDF را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MDF را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MDF را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب