در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا MSA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MSA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند MSA را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSA را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب