در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MVC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MVC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MVC را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MVC را بصورت متوسط و حدود ۵۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MVC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب