پرویز الیاس زاده

پرویز الیاس زاده

برنامه نویس وب

۰ارتباط ۳۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
برنامه نویس وب
وبیم، لیمون تم
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
برنامه نویس وب
وبیم، لیمون تم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
Web ------------- www.parviz.id.ir
Email ----------- parviz@engineer.com
Zone-H -------- www.zone-h.org/archive/notifier=Parviz%20Turk
Instagram --- parviz_elite
Telegram ---- parviz_elite
Parviz Elyaszadeh