در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Maple را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Maple را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Maple را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Maple را بصورت متوسط و حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Maple را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب