در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Microsoft Dynamics AX را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft Dynamics AX را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Microsoft Dynamics AX را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Microsoft Dynamics AX را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Dynamics AX را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب