بابک محمدی

بابک محمدی

برنامه نویس وب در اسنپ

۲۹ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس ارشد
اسنپ
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
دانشگاه تهران
۱۳۸۳ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
مدارک و گواهی‌نامه ها
MCSA
۱۳۹۵
MCSA
Microsoft
MCSE
۱۳۹۵
MCSE
Microsoft
IELTS
۱۳۹۰
IELTS
IELTS
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
برنامه نویس ارشد
اسنپ
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
برنامه نویس ارشد
دیجی کالا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
برنامه نویس ارشد
بان ملی ایران
مهارت ها
| ۸نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیمحمد شالوشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندی
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیمحمد شالوشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندی
| ۸نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیمحمد شالوشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندی
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۷نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۶نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۶نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۶نفر
محمد یزدان پناهمهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندیFarzaneh Bazzi
| ۳نفر
مهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazzi
| ۳نفر
مهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazzi
| ۳نفر
مهتاب سمیع فنیشاهین رئیس زادهFarzaneh Bazzi
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ژاپنی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات