در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Microsoft Exchange را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft Exchange را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Exchange را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Exchange را بصورت متوسط و حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Exchange را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب