در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Mobile Application Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Mobile Application Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mobile Application Development را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Application Development را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Application Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب