در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Mobile Device Management را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Mobile Device Management را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Device Management را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Device Management را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mobile Device Management را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب