در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Natural Language Processing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Natural Language Processing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Natural Language Processing را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Natural Language Processing را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Natural Language Processing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب