در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Network Monitoring Tools را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Network Monitoring Tools را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Network Monitoring Tools را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Monitoring Tools را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Monitoring Tools را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب