در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Omnet++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Omnet++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Omnet++ را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Omnet++ را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Omnet++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب