یوسف عطائی تپراقلو

یوسف عطائی تپراقلو

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

۱۴۱ارتباط ۲۸مهارت
اردبیل | اردبیل
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
امور بیمه
پیمانکاری شرکت راه سازی خاتم النبیاء
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
IT کارآموز
زئوس
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
آمارگر ارشد
فرزانگان
۱۳۸۴ اکنون
کارآموز روابط عمومی
تربیت بدنی استان اردبیل
مهارت ها
| ۷۱نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریناصیح رحیمیاحسان زیبائیحسین جغراتیان
| ۶۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۶۸نفر
محمد شالوسید مصطفی میرمهدیمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۶۸نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاریاسماعیل مهری قهفرخی
| ۶۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۶۲نفر
سید مصطفی میرمهدیمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۵۸نفر
محمد شالوسید مصطفی میرمهدیمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۲۰نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۹نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۹نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۹نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۹نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۸نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۸نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
| ۱۸نفر
حسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاریghasem ahmadi
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات