یوسف عطائی تپراقلو

یوسف عطائی تپراقلو

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

۱۴۱ارتباط ۲۸مهارت
اردبیل | اردبیل
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
امور بیمه
پیمانکاری شرکت راه سازی خاتم النبیاء
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
IT کارآموز
زئوس
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
آمارگر ارشد
فرزانگان
۱۳۸۴ اکنون
کارآموز روابط عمومی
تربیت بدنی استان اردبیل
مهارت ها
| ۷۱نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمیاحسان زیبائی
| ۶۹نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیان
| ۶۸نفر
محمد شالوسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیان
| ۶۸نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۶۲نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیان
| ۶۲نفر
سید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمیحسین جغراتیان
| ۵۸نفر
محمد شالوسید مصطفی میرمهدیعلی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیان
| ۲۰نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات