یوسف عطائی تپراقلو

یوسف عطائی تپراقلو

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار

۱۳۹ارتباط ۲۸مهارت
اردبیل | اردبیل
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
آمارگر ارشد
فرمانداری استان اردبیل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
امور بیمه
پیمانکاری شرکت راه سازی خاتم النبیاء
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
IT کارآموز
زئوس
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
آمارگر ارشد
فرزانگان
۱۳۸۴ اکنون
کارآموز روابط عمومی
تربیت بدنی استان اردبیل
مهارت ها
| ۶۸نفر
علی نامدارمجید ناصریناصیح رحیماناحسان زیبائیحسین جغراتیان
| ۶۶نفر
علی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۶۵نفر
علی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاریاسماعیل مهری قهفرخی
| ۶۴نفر
علی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاریاسماعیل مهری قهفرخی
| ۵۹نفر
علی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۵۹نفر
علی نامدارمجید ناصریناصیح رحیمانحسین جغراتیانرضا غفاری
| ۵۴نفر
علی نامدارمجید ناصریحسین جغراتیانرضا غفاریاسماعیل مهری قهفرخی
| ۲۰نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۹نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
علی نامدارحسین جغراتیانرضا غفاریاحسان زیبائیاکبر افتخاری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات