در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا OriginLab را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که OriginLab را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OriginLab را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OriginLab را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند OriginLab را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب