در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PCR Primer Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PCR Primer Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR Primer Design را بصورت مبتدی و حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR Primer Design را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PCR Primer Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۸%
کاربران منتخب