ثریا محمدزاده

ثریا محمدزاده

کارشناسی ارشد زیست شناسی بیو شیمی

۲۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
مهارت ها
| ۱۸نفر
اسماعیل مهری قهفرخیعلی محمد فرداودیمحمد حسن پورسجاد فرجزادهسید جابر موسوی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات