در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PDMS Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PDMS Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PDMS Design را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PDMS Design را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PDMS Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب