در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PLC Allen Bradley را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLC Allen Bradley را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Allen Bradley را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLC Allen Bradley را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PLC Allen Bradley را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب