داود جعفری

داود جعفری

کارشناسی مهندسی برق کنترل

۱۰ارتباط ۱۵مهارت
زنجان | زنجان
مدیر برق وابزار دقیق و زیر ساخت
آریا رنگ درخشان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق کنترل
دانشگاه زنجان
۱۳۷۴ - ۱۳۷۷
کاردانی برق الکتروتکنیک
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر برق وابزار دقیق و زیر ساخت
آریا رنگ درخشان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۴
سرپرست برق وابزاردقیق
شرکت روغن نباتی جهان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات