در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PLS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PLS را بصورت مبتدی و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLS را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PLS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب