در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Pascal را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Pascal را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Pascal را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Pascal را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Pascal را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب