در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Premier را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Premier را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Premier را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Premier را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Premier را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب