در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا RT-PCR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که RT-PCR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RT-PCR را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RT-PCR را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند RT-PCR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب