حنیف الفاویان

حنیف الفاویان

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

۰ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده علمی
صنایع پودر شیر مشهد (دنون نوتریشیا)
کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
تحصیلات
دانشگاه شاهد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوتکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نماینده علمی
صنایع پودر شیر مشهد (دنون نوتریشیا)
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات