در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Reliability Centered Maintenance را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Reliability Centered Maintenance را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Reliability Centered Maintenance را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Reliability Centered Maintenance را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Reliability Centered Maintenance را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب