در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا S-Plus را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که S-Plus را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند S-Plus را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند S-Plus را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند S-Plus را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب